Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

usnesení valné hromady TJ Jiskra ze dne 16. 5. 2011

 17. 5. 2011    usnesení VH TJ Jiskra ze dne 16. 5. 2011    

U s n e s e n í
valné hromady TJ Jiskra Otrokovice, konané dne 16. 5. 2011

Valná hromada TJ Jiskra Otrokovice přijímá toto usnesení:

1. B e r e n a v ě d o m í
a) Zprávu mandátové komise
b) Zprávu o činnosti TJ Jiskra za rok 2010

2. S c h v a l u j e
a) Zprávu o hospodaření TJ Jiskra za rok 2010
b) Zprávu revizní komise TJ Jiskra za rok 2010
c) Rozpočet TJ Jiskra ( mimo oddílů) na rok 2011
d) Ustavení pracovní skupiny pro přípravu návrhu změny stanov TJ. Každý z oddílů má právo navrhnout do 15. 6. 2011 svého jednoho zástupce do této skupiny.

3. U k l á d á
a) Výkonnému výboru TJ Jiskra projednat připomínky a návrhy z diskuse na dnešní
valné hromadě
Termín: 30. 6. 2011
b) Výkonnému výboru TJ Jiskra svolat mimořádnou valnou hromadu TJ Jiskra v termínu do 30. 11. 2011 s hlavním bodem projednání změny stanov.
Termín: 30.11. 2011
c) Výkonnému výboru TJ Jiskra jmenování navržených zástupců oddílů do pracovní skupiny pro změnu stanov.
Termín: 30. 6. 2011
d) Pracovní skupině pro změnu stanov předložit návrh změny stanov mimořádné valné hromadě TJ Jiskra, svolané dle bodu 3. odst. b) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2011
4. Z p l n o m o c ň u j e
a) Výkonný výbor TJ rozdělením finančních příspěvků pro oddíly
b) Výkonný výbor TJ ke schvalování rozpočtových opatření v průběhu roku

V Otrokovicích, 16. 5. 2011
Delegáti valné hromady
TJ Jiskra Otrokovice