Tělovýchovná jednota
Jiskra Otrokovice

Nový stadion 1297
765 02 Otrokovice
IČO: 18152805
tel.: 577 927 945
fax.: 577 925 114

Usnesení VV z 8. 11. 2011

 9. 11. 2011    usnesení z VV á. 11. 2011    

3/11/01 Výkonný výbor schválil Kupní smlouvu na stavbu - vodojem, pozemek pod vodojemem p.č. 1434 a vodovodní řád v k.ú Bílá v předloženém znění a pověřil ředitele TJ Jiskra Otrokovice Ing. Jandu podpisem této smlouvy.

3/11/02 Výkonný výbor schválil Smlouvu o poskytnutí půjčky mezi městem Otrokovice a TJ Jiskra Otrokovice na zajištění dofinancování investiční akce v předloženém znění a pověřil ředitele TJ Jiskra Otrokovice Ing. Jandu podpisem této smlouvy.

3/11/03 Výkonný výbor schválil termín konání mimořádné valné hromady TJ Jiskra Otrokovice, a to na úterý 22. 11. 2011 od 17.00 v kavárně Společenského domu v Otrokovicích. Klíč pro počet delegátů byl stanoven na 1 : 60.

3/11/04 Výkonný výbor schválil návrh programu a návrh usnesení na Valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice a ukládá řediteli TJ předložit jej delegátům Valné hromady TJ Jiskra Otrokovice.

3/1/05 Výkonný výbor schválil návrh pracovního předsednictva a komisí na Valnou hromadu TJ Jiskra Otrokovice v předloženém znění a pověřil zahájením a řízením valné hromady Ing. Zdeňka Jandu.

3/11/06 Výkonný výbor po projednání doporučuje mimořádné valné hromadě TJ Jiskra Otrokovice schválit převod práva ke všem členům a soutěžím z dnešního fotbalového oddílu TJ Jiskra Otrokovice na nový subjekt SK BAŤOV 1930, o.s. za podmínky kladného zůstatku na účtu fotbalového oddílu ke dni konání mimořádné valné hromady a podpisu smlouvy o úhradě zbývajících nákladů fotbalového oddílu, které budou ještě vyčísleny za rok 2011 po uzavření hospodaření.